Algemene voorwaarden ULTEAM advocaten

 1. Toepasselijkheid 

  1. ULTEAM advocaten is een maatschap van beroepsvennoten die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die worden uitgevoerd door bij ULTEAM advocaten werkzame personen en alle opdrachten die aan ULTEAM advocaten worden verstrekt, waaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende en/of vervolgopdracht, alsmede op alle rechtsverhoudingen, die uit de dienstverlening of deze opdrachten voortvloeien of hiermee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens ULTEAM advocaten bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.
  3. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.
  4. ULTEAM advocaten behoudt zich het recht voor eenzijdig deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden worden 30 kalenderdagen na de dag waarop ULTEAM advocaten deze gewijzigde versie aan opdrachtgever heeft gestuurd van kracht.
  5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 2. Opdracht
   
  1. Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden gegeven en wordt door ULTEAM advocaten schriftelijk aanvaard en bevestigd.
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ULTEAM advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
  3. ULTEAM advocaten zal zich naar beste kunnen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren en neemt door aanvaarding daarvan een inspanningsverbintenis op zich.
  4. Bij de uitvoering van een opdracht is ULTEAM advocaten gerechtigd om derden in te schakelen, zowel voor als namens de opdrachtgever. ULTEAM advocaten zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van die derden zo veel mogelijk van tevoren met de opdrachtgever overleggen.

 3. Honorarium, verschotten, declaraties en betaling
   
  1. Voor het uitvoeren van de opdracht is opdrachtgever aan ULTEAM advocaten zowel een honorarium als zogeheten verschotten (externe kosten) verschuldigd.
  2. ULTEAM advocaten heeft het recht maandelijks de in de voorgaande periode verrichte werkzaamheden, gebaseerd op het uurtarief vermenigvuldigd met de bestede tijd, te factureren. Dit geldt eveneens voor reistijd die in verband met een opdracht wordt besteed. Een afwijkende honorariumafspraak is mogelijk, doch alleen na een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ULTEAM advocaten.
  3. De door ULTEAM advocaten op te maken declaratie is opgebouwd uit het honorarium (zie onder 3.2), eventuele verschotten en eventuele reiskosten, alsmede de omzetbelasting (BTW).
  4. De door ULTEAM advocaten in rekening te brengen “verschotten” bestaan uit de door derden aan ULTEAM advocaten in rekening te brengen kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges etc. De verschotten worden integraal aan de opdrachtgever doorbelast.
  5. ULTEAM advocaten heeft het recht op elk gewenst moment een voorschot in rekening te brengen, waarvan de betaling onverwijld door de opdrachtgever dient te worden voldaan. Zolang het gevraagde voorschot niet is betaald, is ULTEAM advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
  6. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op het daarop vermelde bankrekeningnummer o.v.v. factuur- en dossiernummer. Betalingen op andere bankrekeningnummers en/of zonder betalingskenmerk worden niet als betaling aangemerkt.
  7. Bij niet of een niet tijdige of volledige betaling van de facturen raakt de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is ULTEAM advocaten, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en opgeschort te houden, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  8. Na ommekomst van de betalingstermijn op de factuur is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW), met een minimum van € 350,00.
  9. ULTEAM advocaten is gerechtigd tussentijds haar tarieven te verhogen, welke op voorhand schriftelijk aan de opdrachtgever wordt aangekondigd, en welke wordt geacht te zijn aanvaard en daarmee van toepassing te zijn geworden op alle verstrekte opdrachten.
  10. In geval van verschil van mening over de hoogte van een factuur, dient de opdrachtgever zulks binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ULTEAM advocaten gemotiveerd en schriftelijk kenbaar te maken. In geval van verschil van mening over de inhoud van de te verrichte werkzaamheden dient de opdrachtgever zulks zo spoedig mogelijk te melden, waarna ULTEAM advocaten ernaar streeft in een gesprek met de opdrachtgever het verschil van mening op te lossen.
  11. Alle vorderingsrechten en bevoegdheden uit welke hoofde ook die de opdrachtgever jegens ULTEAM advocaten kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  12. ULTEAM advocaten kan geen derdengelden ontvangen.

 4. Aansprakelijkheid
   
  1. ULTEAM advocaten heeft conform de instructies van de Nederlandse Orde van Advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aon Professional Services (Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam, +31(0)20 43 05 939, aps@aon.nl). De financiële dekking bedraagt € 1.000.000,00.
  2. Iedere aansprakelijkheid van ULTEAM advocaten die ontstaat bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de polisvoorwaarden voortvloeit.
  3. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ULTEAM advocaten aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ULTEAM advocaten gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
  4. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering op grond van genoemde verzekeringen plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van ULTEAM advocaten, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het door ULTEAM advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en daadwerkelijk door ULTEAM advocaten ontvangen honorarium, met een maximum van € 10.000,00. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
  5. De aansprakelijkheidsbeperkingen, zoals opgenomen in artikel 4.2, 4.3 en 4.4 gelden tevens ingeval ULTEAM advocaten ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.
  6. Een vordering op ULTEAM advocaten zal in elk geval vervallen als deze niet binnen één (1) jaar nadat een schade toebrengend feit is geconstateerd jegens ULTEAM advocaten is ingesteld.
  7. Opdrachtgever is gehouden om, in verband met zijn vertegenwoordiging in rechte door ULTEAM advocaten, verschuldigde griffierechten tijdig te betalen op de wijze zoals door ULTEAM advocaten aangegeven. Bij gebreke van tijdige betaling is ULTEAM advocaten gerechtigd om de rechtszaak ter zake waarvan het griffierecht verschuldigd zal worden, niet aan te brengen en/of opdrachtgever niet (meer) in die rechtszaak te vertegenwoordigen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat daardoor zijn aanspraken onherroepelijk verloren kunnen gaan, dan wel hij in de vorderingen van de wederpartij veroordeeld kan worden.
  8. Alle aansprakelijkheid voor door ULTEAM advocaten ingeschakelde derden wordt uitgesloten. In ieder geval aanvaardt de opdrachtgever de bij de inschakeling van deze derden door hen bedongen beperking van de aansprakelijkheid. De opdrachtgever vrijwaart ULTEAM advocaten voor eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de opdracht.
  9. Verstrekte opdrachten worden door ULTEAM advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 5. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

  1. Op de rechtsverhouding tussen ULTEAM advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. ULTEAM advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen ULTEAM advocaten en de opdrachtgever voortvloeien en niet middels de interne klachtenregeling van ULTEAM advocaten kunnen worden opgelost, kunnen desgewenst worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dan wel aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.


Klachtenregeling ULTEAM advocaten en Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk 

 1. ULTEAM advocaten is geregistreerd bij de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk (hierna: de Geschillencommissie).
 2. De klachtenregeling van ULTEAM advocaten betreft de door ULTEAM advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van ULTEAM advocaten over de dienstverlening door een advocaat van ULTEAM advocaten.
 3. Wanneer ULTEAM advocaten er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van ULTEAM advocaten met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie.
 4. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van ULTEAM advocaten, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van ULTEAM advocaten, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van ULTEAM advocaten beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie (hierna: het Reglement).
 5. Het Reglement van de Geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor online informatie over de Geschillencommissie klikt u hier.

Versie: februari 2024

Download de algemene voorwaarden in PDF-formaat: Algemene-voorwaarden-ULTEAM-advocaten-versie-februari-2024.pdf

Stuur ULTEAM een bericht

Liever direct een bericht sturen? Dit kan naar info@ulteamadvocaten.nl