De klachtenregeling van ULTEAM advocaten

Artikel 1 - Begrippen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

  • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt(e) jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
  • Klager: de cliënt(e) of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  • Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;
  • Kantoorklachtenregeling: dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de bij ULTEAM advocaten gehanteerde klachtenprocedure;
  • Klachtenprocedure: de bij ULTEAM advocaten gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Artikel 2 - Toepassingsbereik en klachtenfunctionaris

1.  Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen ULTEAM advocaten en de cliënt(e).
2. Mevrouw mr. M. Hulstijn-Botter draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze kantoorklachtenregeling en kan dan ook worden aangemerkt als de klachtenfunctionaris. Indien de klacht zich richt op mevrouw mr. M. Hulstijn-Botter zal mevrouw mr. P Weijmans functioneren als klachtenfunctionaris.

Artikel 3 - Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

  • Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  • Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  • Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 - Informatie bij aanvang dienstverlening

1.  Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website ulteamadvocaten.nl. De advocaat wijst de cliënt(e) voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat ULTEAM advocaten een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2.  Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden, voor zover mogelijk, voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk.

Artikel 5 - Interne klachtprocedure

1.  Indien een cliënt(e) het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris.
2.  De klacht kan worden ingediend bij de behandelend advocaat of via info@ulteamadvocaten.nl.
3.  De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
4.  Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt(e) tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
5.  De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
6.  De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
7.  Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 - Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1.  De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2.  De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 - Verantwoordelijkheden

1.  De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2.  Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3.  De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4.  De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 - Klachtregistratie

1.  De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2.  Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Versie: februari 2024

Download de klachtenregeling in PDF-formaat: Klachtenregeling-ULTEAM-advocaten-versie-februari-2024.pdf

Stuur ULTEAM een bericht

Liever direct een bericht sturen? Dit kan naar info@ulteamadvocaten.nl